หมวดนี้ เป็นหมวดที่ให้บริการ เกี่ยวกับการรับเหมา ของช่างชนิดต่างๆซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้รับเหมา เกี่ยวกับงานเฉพาะทาง ในแต่ละด้าน ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ เป็นเพียงการให้บริการ รับฝากข้อมูล เท่านั้นทางเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ รับจ้าง รับเหมา ก่อสร้างกัน ดังนั้น หากท่านตกลง ใช้บริการ ต้องใช้ดุลพินิจ ในการพิจารณา ก่อนจัดจ้างทุกครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายใดๆ พี่ไม่ได้เกิดการ ทำธุรกรรมและทำ สัญญา กับทางบริษัท